Minorities.pl

Po odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku, Polska ograni- czona od zachodu przez powiaty Katowic, Kielc, Łodzi, Poznania i Toru- nia, a na wschodzie przez Stanisławów, Tarnopol, Łuck, Pińsk, Nowogró- dek i Wilno liczyła prawie trzydzieści dwa miliony mieszkańców, w skład których wchodziły liczne mniejszości, m.in. ukraińska (14,3%), żydowska (7,8%), białoruska (3,9%), niemiecka (3,9%). Ich członkowie byli polskimi obywatelami.
Zarówno druga wojna światowa, w wyniku której Polska straciła ponad 17% ludności (w tym 90% polskich Żydów), jak i przesunięcie gra- nic kraju na skutek decyzji podjętych w Jałcie oraz Poczdamie w 1945 roku, doprowadziły do ukształtowania społeczeństwa mono-etnicznego. Także reżim komunistyczny, który stosował politykę wysiedleńczą, mi- gracyjną oraz przymusową asymilację, przyczynił się do zatarcia różnic kulturowych.
Obecnie mniejszości narodowe i etniczne liczą nie więcej niż 1% pol- skiego społeczeństwa. Stanowi go trzynaście mniejszościowych grup, które uświadamiają, jak bogata była i w jak nieprzewidywalny sposób potoczyła się historia Polski.
Poprzez archiwa i portrety przedstawicieli każdej z tych mniejszości podejmuję próbę pokazania, jak każda z nich stara się zachować własne dziedzictwo. Znając je, możemy nie tylko lepiej zrozumieć odmienną kul- turę, ale także kulturę własną.